2012-04-02FELTÁMADT KRISZTUS!

MILÁN PÜSPÖK HÚSVÉTI ÜDVÖZLETE

Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!

A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye híveinek és minden jóakaratú embernek 

Krisztus feltámadásának az ünnepe mindig jó alkalom ara, hogy az ember mélyebben elgondolkodjon és megértse, hogy keresztény hitünk alapja „találkozás azzal a személlyel, aki életünknek új távlatot ad és irányt mutat” – mondja Szentatyánk, XVI. Benedek pápa a Deus caritas est (Isten a szeretet) enciklikában. A hit szépsége a maga teljességében csak akkor ismerhető fel, ha a feltámadt Krisztussal való találkozásra épül. A hit most is ajándék, amelyet fel kell ismerni, növelni kell és tanúságot tenni róla, hogy az Úr mindnyájunknak adja meg keresztény mivoltunk örömének átélését.

Ebben az ünnepi időben gondolkodjunk el a hiten, mint nagy ajándékon. Szentatyánk, Benedek pápa ennek az erénynek a fontosságára utal, amikor a Hit kapuja (Porta Fidei) kezdetű apostoli levelével meghirdette a katolikus egyházban a Hit évét, amely 2012. október 12-én kezdődik és 2013. november 24-én fog befejeződni. Ennek az évnek Krisztus tanításának mélyebb megismerésére kell irányulnia, amint azt az Egyház a II. Vatikáni Zsinat fényében tanítja.

Levelében a pápa minden hívőhöz fordul: „A hit éve meghívás az Úrhoz, a világ egyetlen Üdvözítőjéhez való igazi és új megtérésre. Halálának és feltámadásának titkában az Isten megmutatta a szeretet teljességét, amely a bűnbocsánat által képes megmenti és élete megváltoztatására hívni az embert. Pál apostol szavai szerint a szeretet bevezeti az embert az új életbe. „Eltemettek tehát vele együtt a halálba a keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halottaiból, éppúgy mi is új életet éljünk.” (Róm 6,4.) Ez az új élet alakítja az emberi létet a feltámadásra épülő hit által. S amilyen mértékben az ember erre önként készséget mutat, gondolatai, érzései és viselkedése fokozatosan tisztulnak és változnak – egy teljes életen át. „Csak a hit, amely a szeretet által munkálkodik…” (Gal 5,6), válik a gondolkodás és a tettek meghatározójává, amely képes az emberi élet megváltoztatására.” (Porta Fidei,1)

E nagy kincs ismeretében ismét válaszút előtt állunk, hiszen életünkben egyre inkább mélyül a szakadék a hit és a mindennapok között. A mai életet csak akkor tekintik teljesnek, ha jóléttel és szórakozási lehetőségekkel van tele.

A Nagyböjt, melynek során készültünk Krisztus feltámadására, elsősorban arra szolgál, hogy valósághűbben lássuk életünket. Az imádáság, a böjt, az irgalmasság cselekedetei által felfedezhettük magunk számára a felebarátot szolgáló szeretet fontosságát, amely csakis az Isten iránti szeretetben valósulhat meg. Megtisztulva böjt által, átélhetjük a feltámadt Krisztussal való találkozást, és így Húsvét nemcsak népszokásokkal teli ünnepé, hanem az életünket a hitben alakító eseménnyé válik.

Levelének végén a pápa hangsúlyozza: „Közeledve földi élete végéhez, szent Pál kéri tanítványát, Timóteust, hogy „keresse a hitet” (2Tim 2, 22) azzal az állhatatossággal, amellyel ifjúságában tette. (Vö. 2Tim 3, 15) Halljuk, hogy ez a felhívás mindannyiunk felé irányul… A hit elkíséri egész életünket,…  segít felismerni korunk jeleit, és megbíz bennünket azzal, hogy élő tanúi legyünk a világban a feltámadt Krisztusnak. Az emberiségnek szüksége van hiteles tanúságtevőkre, akiknek szívét és értelmét megvilágosította Isten igéje, és képesek arra, hogy mások szívét és elméjét is megnyissák Isten és az igaz élet iránti vágyra - az örök életre.” (Porta Fidei, 14).

A hit személyes és ugyanakkor közösségi cselekedet is – Isten ajándéka, amelyet Krisztus Egyházának a közösségében lehet megélni és átadni az egész világnak.

Kívánom mindnyájunknak, hogy a Hit éve során minden tettünk és kezdeményezésünk adjon nekünk erőt a hit újra felfedezéséhez, és a róla szóló tanúságtételhez.

Vidékünk és országunk minden keresztényének, és mindnyájatoknak, kedves testvérek, örömteli húsvétot kívánok.


Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

 

Főpásztori áldással

Milán

munkácsi püspök

 

2012. Húsvétján